THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

15/01/2021 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 1148 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 115 tác giả

Địa phương: 17 tỉnh/thành

» Gia hạn nhận ảnh

Kính gửi các tác giả tham gia cuộc thi

Căn cứ theo tình hình nhận ảnh và ý kiến của các tác giả về việc thời điểm khóa sổ nhận ảnh. BTC đã đồng ý gia hạn nhận ảnh cho đến hết ngày 15/1/2021.

Trân trọng

BTC

Gia hạn nhận ảnh

BTC gia hạn nhận ảnh cho đến hết ngày 15/1/2021